Odwrotne obciążenie podatkiem

img

Jak tworzyć umowy korzystne. poradniki zawierają: Umowy handlowe i ich istota formalno-prawny: - typy umów handlowych; - przykłądy i posegregowanie umów handlowych. - umowa sprzedaży; - umowa dostawy - umowa zlecenia - umowa o dzieło (umowa o roboty budowlane) - umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta) - umowy zawierane na odległość (prawo konsumenta). Jedyny na rynku w taki sposób rzeczowy przewodnik po Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej Kluczowe warunki UNIKANIA BŁĘDÓW W ZAKRESIE DANYCH FORMALNYCH UMÓW. - Konieczne informacje dotyczące stron umowy i kary za ich brak - Zasady reprezentacji stron i ich weryfikacja - Znaczenie preambuły w umowie - Formułowanie i zasady analizy definicji w umowie TRYB I FORMY ZAWIERANIA UMÓW vs nowa rodzaj dokumentowa czynnośći prawnych - oferta i jej przyjęcie - rokowania - negocjacje - licytacja - przetarg - umowy zawierane poprzez internet i drogą - elektronoczną: mail, sms - umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo konsumenta) UMOWA PRZEDWSTĘPNA innymi słowy LIST INTENCYJNY? - Jakie ma znaczenie i konsekwencje ma list intencyjny? - Czy i kiedy trzeba spisać umowę przedwstępną? - Co w sytuacji, kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej? ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY. - Proces ofertowy i prawne aspekty oferty. - Oferta handlowa sprzedającego a oferta kupującego. - Zamówienie zmieniające warunki ofertowe. - Niebezpieczeństwa złączone z ofertami. - Milcząca formalna zgoda oferty. - Wycofanie się z wiążącej oferty. PREFERENCJE W ZAKRESIE OGÓLNEJ KONCEPCJI UMOWY + METODY ZABEZPIECZANIA UMÓW: - Formułowanie różnego rodzaju zabezpieczeń finansowych. - Wykorzystanie nowych postanowień ustawy o terminach płatności. - Zabezpieczenie odroczonej płatności (kredytu kupieckiego KLAUZULE ZASADNICZE A ISTOTNE ELEMENTY UMÓW - przedmiot umowy i obowiązki stron - Określanie przedmiotu umowy - towar - usługa - wielkość i jej zmiany - CENA - Klauzule waloryzacji ceny oraz warunki ich użycia - terminy - Obowiązki stron umowy - Klauzule gwarancyjne dodatkowo postępowania reklamacyjnego. - Zapisy zmieniające odpowiedzialność za próba z mocy prawa (nowa rękojmia) - Formułowanie klauzul kar umownych. Używanie terminów zwłoka i poślizg w wykonaniu umowy. - Klauzule siły wyższej. - Wybór prawa właściwego. - Wskazanie sądu państwowego czyli arbitrażowego. - Formułowanie klauzuli poufności, sankcji za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy. - Klauzule wypowiedzenia umowy, a problem jej rozwiązania i odstąpienia od niej - Włączanie do umów ogólnych warunków, udostępnianych zaledwie na stronie www. - KARY UMOWNE - Pułapki złączone z karami umownymi. - Manipulacje przy wyborze sądu. - Niebezpieczeństwa związane z możliwością zmiany postanowień umownych - Praktyczna rozpatrywanie zapisów umownych i wywołanych przez nie konsekwencji (na przykładach) Dla kogo najświeższe informacje: - Zarząd - Członkowie rad nadzorczych - pełnomocnicy - Radcowie prawni - Właściciele firm - Piony sprzedażowe i rozwojowe

  • Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany
  • Upewnij się od jakiej kwoty zwrot podatku na konto  wpis o podatkach Upewnij się od jakiej kwoty zwrot podatku na konto wpis o podatkach
  • Zobacz komu skrócony czas pracy w koronawirus Zobacz komu skrócony czas pracy w koronawirus
  • Controlling  kto robi audyt energetyczny budynku audyt ma Controlling kto robi audyt energetyczny budynku audyt ma
  • Akta osoboweAkta osobowe Dokumenty Nowelizacja Akta osoboweAkta osobowe Dokumenty Nowelizacja
Top