Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiającykryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – to znaczy tylko znaczenia umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a przyjęcie końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i w jaki sposób występować z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo sądów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i analiza rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego roszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza? wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie lub nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego uzyskiwania umowy poprzez Wykonawcęopóźnienia w realizacji umów IT – jako podstawowy element nienależytego uzyskiwania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość zmiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem także spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a możliwość dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – to znaczy zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzykowny krok sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – pożyteczne różnice - które kiedy oraz jak stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki ustawowe na rzecz Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – główne ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzićProceduralne metody rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w sprawach ITarbitraż innymi słowy procedura przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zadań zgrupowanych z ITprzedmiot i aspekt opinii biegłego informatyka w kwestiach cywilnychznaczenie stosowanie kanonów i dobrych praktyk dla konkluzji opinii biegłego informatyka w kwestiach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i fundamentalne normy jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w najwyższym stopniu ryzykownych, jeżeli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu rozlicznych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do kresu odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, czyli świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zadań powiązanych z tego rodzaju projektem, a jak wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te materie w kontrakcie. Szereg ryzyk związanych z realizacją wzorów IT da się ograniczyć lub wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, jakie zostaną przedstawione w ramach I części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnych lecz przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, innymi słowy nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, innymi słowy też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu strategii działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jakim sposobem i skutków prawnych związanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one dokładnie przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną również przedstawione korzyści i ryzyka złączone z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym innymi słowy przed sądem powszechnym. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W kwestiach spornych obszaru IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, innymi słowy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego pozostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym rozpoznać rolę, jaką powinny pełnić osoby posiadające „wiadomości specjalne” z aspektu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, innymi słowy świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i w jaki sposób – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo szczegółowy przedmiot i aspekt opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają również dowody elektroniczne, a podobnie znajomość o zabezpieczeniu śladów dowodowych.

Top