gdzie wysłać wniosek o Tarcza

gdzie wysłać wniosek o Tarcza

gdzie wysłać wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom czy zwolnienie ze składek zus jest przychodem pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakże i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać ze zwolnienia? O tym w artykule. Zwolnienie z opłacania składek ZUS? Pierwotnie pomoc w obszarze opłat składek ZUS dotyczyła jedynie odroczenia płatności na okres 3 miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorcy musieliby zapłacić zaległości. Takie wsparcie w czasie kryzysu nie było wystarczające. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw czy zwolnione składki zus można odliczyć od podatku wprowadziła nowy rodzaj ulgi, jakim jest zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy. Jednakże tylko niektórzy przedsiębiorcy będą mogli z takiego rozwiązania skorzystać. Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych W głównej mierze z nowej ulgi skorzystają samozatrudnieni opłacający składki wyłącznie za siebie. Aby przysługiwało im zwolnienie z ZUS, muszą spełnić tylko dwójka warunki, tj.: przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – jest to obecnie suma 15 681,00 zł, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. Samozatrudnieni, jacy nie spełniają warunków do zwolnienia z ZUS mogą ubiegać się o zawieszenie składek na okres 3 miesięcy, bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie dotyczy osób opłacających składki na ubezpieczenia społeczne albo ubezpieczenie zdrowotne. Umorzeniu podlegają składki na: obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe dodatkowo wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. i opłacane od standardowej podstawy wymiaru.

Top